idi

Preparació i coordinació de Propostes d'R+D+I amb finançament públic

Preparació i coordinació de Propostes d’R+D+I amb finançament públic2022-05-19T11:38:26+00:00

Inici: 18/10/2022 Final: 21/02/2023
Dies lectius: Dimarts i Dijous (18:00h a 21:00 h.)
Durada del curs: 84 hores

Especialitat: Empresa i innovació
Tipo de formació: Formació superior
Centre d’impartició: Aula Virtual (Online Directe)
Preu: 1850€

Inscriu-te

Introducció

Aquest programa respon a la necessitat creixent d’empreses, universitats i centres de recerca de tenir professionals capacitats en la preparació, gestió i justificació de projectes d’I+D realitzats amb cofinançament públic de base europea. Les modalitats de finançament i l’origen dels fons econòmics amb els que les diverses administracions contribueixen a la promoció de projectes de recerca i innovació s’han vingut multiplicant en els últims anys.

Adreçat a

El programa està especialment conceptualitzat per a personal d’empreses, centres tecnològics i universitats que estiguin interessats en especialitzar-se en la sol·licitud, execució i gestió de projectes d’R+D+I realitzats amb finançament públic, tant si és total com parcialment. En concret:

 • Personal tècnic i investigador adscrit a departaments d’R+D+I interessats a obtenir una visió àmplia del finançament públic de la R+D, per millorar les seves capacitats i habilitats per planificar, redactar i executar projectes d’innovació.
 • Consultors i altres perfils interessats en dedicar-se a la preparació i coordinació de projectes de R+D+I amb finançament públic.
 • Gestors de la innovació i desenvolupadors de negoci en la recerca d’instruments de finançament públic per a projectes interns d’R+D+I i implementació dels resultats de projectes d’innovació al mercat.
 • Tècnics de gestió administrativa i justificació que donen suport a les activitats d’R + D + I i asseguren el compliment dels compromisos contractuals amb l’administració finançadora

Selecció dels alumnes

Els alumnes se seleccionaran en funció de la seva adequació als perfils abans esmentats. Per a la seva participació, es considera imprescindible un òptim nivell d’anglès (igual o superior a B2 usuari independent de nivell intermedi alt, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.) A més, es valorarà:

 • Experiència prèvia o coneixements bàsics en la gestió de projectes i administració d’ajudes públiques o haver realitzat altres programes formatius relacionats amb la Gestió de Projectes Europeus.
 • Experiència prèvia en la participació en projectes nacionals i internacionals d’I+D+I.

Previ a l’inici de cada sessió, l’alumne haurà de llegir i conèixer el material acadèmic que s’impartirà a la sessió corresponent. Les sessions es desenvoluparan seguint un ritme d’ensenyament continuada, que combinaran:

 • Exposició de la matèria corresponent per part de professor, recolzant-se en una presentació audiovisual.
 • Exercicis pràctics individuals i en grup, dins de l’horari de classe.
 • Debats interactius. Reflexió en grup.

Cada professor prepararà el material que millor consideri per exposar i ensenyar els continguts acordats, seguint com a pautes principals:

 • Per regla general i sempre que sigui possible, els primers 15 minuts de cada sessió, es dedicaran a repassar els conceptes principals de la sessió anterior.
 • A la fi de cada sessió es presentarà l’exercici a realitzar “out of class”, donant un termini per al seu lliurament no superior a 2 setmanes. Es planificaran entre 2 i 4 exercicis d’aquest tipus a cada assignatura, segons sigui el nombre de sessions de cada assignatura
 • Es proposaran un grup de lectures (documents, notícies, articles, etc.) perquè els alumnes completen els seus coneixements, addicionalment a les sessions presencials
 • Està previst a el menys entre 2 i 6 lectures addicionals segons l’assignatura.
 • Cada mòdul finalitzarà amb una avaluació individual per a la valorar el progrés de cada alumne
 • Cada mòdul tindrà un professor titular, i podrà incloure la participació d’altres experts convidats, fins a un 25% de el total de les hores de l’assignatura.
 • El material formatiu que es prepari serà en castellà i / o anglès. L’idioma conductor en les classes serà el castellà, o l’anglès en el cas de convidar un ponent forà.

El programa incluirá un trabajo en grupo que será vigente a lo largo de todo el programa, y que tendrá las siguientes características:

 • És un treball en grup, que constarà d’un enunciat i documentació afegida que expliqui el context de la feina, de l’objectiu de la feina (punts a resoldre) i de recomanacions per a fer-ho adequadament.
 • El treball s’introduirà als inicis de la segona assignatura, constituint els equips i posant en marxa el pla per desenvolupar les tasques necessàries.
 • Els professors resoldran els dubtes sobre el treball a través de l’e-mail i en les estones lliures de les classes.
 • L’última classe de l’última assignatura es reservarà íntegrament per la presentació de la feina per part de cada un dels grups. Aquesta presentació es farà davant un tribunal format pels professors de el programa.

Programa d’especialització Projectes d’R+D+I amb finançament públic
De la preparació de propostes competitives a la gestió reeixida de projectes

A partir del full de ruta d’innovació, i les seves implicacions legals, financeres i recursos compromesos en aquesta ruta, el programa es desenvolupa en cinc unitats. Cada unitat agrupa els temes relacionats amb determinats aspectes segons es detalla tot seguit:

UNITAT 1: Marc de el suport públic a la R+D+I

Oferir a l’alumne una visió global de el suport públic a la R + D + I, els recursos disponibles i els actors principals. Li prepararà per decidir quin és el programa públic d’innovació que més s’ajusta a cada necessitat, tipus de projecte, organització, àmbit geogràfic, etcètera. Conèixer el sistema públic de suport a la R + D + I i les seves oportunitats, incloent els mecanismes de presa de decisions respecte a l’agenda d’investigació, i les seves dotacions pressupostàries i la relació entre el tipus d’activitat que es finança, amb estratègies polítiques de llarg i mitjà abast a nivell europeu, nacional i regional.

1.1 Fonaments

 • Recerca, Desenvolupament i Innovació. Activitats de suport a la R+D+I
 • Inversió pública en R+D+I: objectius, beneficis.
 • Estructura dels fons europeus, nacionals i autonòmics destinats a R+D+I. Pressupostos de l’EC (FEDER, FES, Programa Marc), pressupostos generals de l’Estat. Presa de decisions.
 • Organismes i polítiques europees, nacionals i autonòmiques d’impuls a la innovació i a la investigació. Organismes concedents.

1.2 L’agenda pública de I+D+i

 • Estratègies i iniciatives polítiques relacionades (e.g. Green Deal, Digital Single Market, Smart Specialisation Strategy …).
 • L’agenda de recerca i innovació: creació dels plans plurianuals d’R + D + I (programes marc, plans estatals i autonòmics). Presa de decisions. Consultes.
 • La lògica després el tipus d’activitat, l’entitat i l’import que es finança. Tipus d’I+D+i amb suport públic: investigació fonamental o aplicada; innovació i transferència; pilots, experiments; atracció, retenció i/o mobilitat de talent científic; accions de suport i coordinació. Tipus de beneficiaris.
 • Aspectes financers claus sobre les modalitats principals de finançament: subvencions versus préstecs.

1.3 Programes específics de finançament d’R+D+I (I)

 • El programa marc (Horizon Europe). Pilars i temes. Instruments.
 • Altres programes europeus (p.e., LIFE, Erasmus, INTERREG …). Finançament a través de projectes (cascade funding). Instruments i activitats finançables.
 • Finançament R+D+I a Espanya. Tipus de projectes finançables, segons l’òrgan concedent.

Competències

 • Coneixement sobre els principals agents, programes, i instruments que financen la R+D+I pública.
 • Coneixement de la procedència dels diferents fons.
 • Comprensió de les motivacions polítiques, socials i econòmiques que determinen les agendes públiques de suport a la R D+I.
 • Capacitat de distingir entre els diferents tipus de programes, instruments i modalitats segons el tipus d’organització, estratègia de R+D+I, ubicació geogràfica, tipologia de projecte, etcètera.
 • Sensibilitat respecte als programes públics de suport R+D+I i el seu caràcter d’inversió per al bé comú de la societat

UNITAT 2: Aspectes formals comuns

Comprendre l’estructura i components fonamentals d’una convocatòria de suport públic a la R+D+i per facilitar la identificació d’oportunitats apropiades segons les característiques i interessos de l’entitat sol·licitant.

2.1 Programes específics de finançament d’R+D+I (II)

 • Introducción a los casos de estudio del programa:
  • Europeus: convocatòries RIA I IA de Horizon Europe
  • Europeus: convocatòries EIC para pimes i emprenedors
  • Nacionals: (p.e., NEXTGENEU, CERVERA, RETOS o PID)
  • Autonòmics: (Cupons, TECNIOSPRING).
 • Enllaços amb les administracions: el rol dels funcionaris europeus, els punts nacionals de contacte (NCP), els avaluadors i els revisors…

2.2 Identificació d’oportunitats (I)

 • La convocatòria: anàlisi i interpretació dels programes de treball i documentació relacionada (e.g. grant agreement, ordre de bases).
 • Requisits i criteris d’elegibilitat.
 • Tipus de finançament: subvencions, préstecs i/o esquemes mixtos. Percentatge de finançament.
 • Pressupost i costos finançables. Pagaments.
 • Procediment de presentació. Esmenes.
 • Criteris i procés d’avaluació. Notificacions de resolució.

2.3 Aspectes legals clau

 • Anàlisi dels documents contractuals: llenguatge administratiu i legal d’acords de finançament, acords de consorci, privacitat, confidencialitat, exclusivitat i altres.
 • Obligacions contractuals: Informes de seguiment tècnic i econòmic, auditories, revisions i seguiment. Principis de justificació, responsabilitats i sancions en cas d’incompliment.
 • Obligacions o implicacions sobre la propietat intel·lectual (IPR) i drets d’explotació dels resultats, segons modalitat de participació (individual, soci, subcontractació).
 • Difusió dels resultats.
 • Al·legacions i reclamacions.

Competències

 • Coneixement profund de, al menys, quatre programes específics de suport R+D+I que, per la seva complexitat i característiques, atenen a diferents tipus d’instruments i modalitats.
 • Capacitat per a analitzar les convocatòries públiques de suport de R+D+I i documentació associada, per identificar elements clau que determinarien l’adequació de l’oportunitat.
 • Actitud crítica per discernir el cost-benefici de l’acció: quins beneficis de l’oportunitat són suficients per emprendre l’esforç?

UNITAT 3: De la idea a el projecte: les dimensions d’un projecte I+D+I

Adquirir una noció de proposta R+D+I en el qual l’excel·lència científica està estretament vinculada a l’excel·lència en la gestió i l’execució, així com a la generació d’impacte positiu en la societat. Prepara a l’alumne per a abordar el procés de redacció d’una proposta de projecte de R+D+I a una convocatòria pública de finançament.

3.1 Concepte inicial i consorci

 • La idea: adequació amb la convocatòria. Anàlisi de l’explícit i l’implícit. Limitacions i condicions. Oportunitats.
 • Marc lògic: de les activitats a l’impacte.
 • El consorci: a qui vull i a qui necessito? Rols clau i responsabilitats. Cerca de socis.

3.2 Aspectes científic-tècnics (I):

 • El problema, els objectius, els fonaments teòrics i punts de partida (e.g. TRLS i background).
 • L’estat d’art i capacitat d’innovació.
 • Metodologia: creació de el pla de treball. Tasques, fites, lliurables
 • Identificació de riscos i plans de contingència.
 • Aspectes transversals: ciència oberta, perspectiva de gènere, ètica, principi de no causar massa mal.

3.3 Impacte: valorització, explotació i difusió de resultats (I)

 • A la fi de el projecte, què quedarà ?: Identificació dels resultats. Proposta de valor i aplicacions. Solucions end-to-end. Cadenes de valor i de subministrament.
 • Canvis esperats (outcomes), impacte. Adequació a les expectatives de la convocatòria.
 • Creació de el pla d’explotació: propietat intel·lectual, drets d’accés, canals d’explotació. Nivell de desenvolupament tecnològic del resultat i següents etapes pre-competitives. Time-to-market. Business canvas model.
 • Difusió dels resultats. Identificació dels agents interessats. Open Access. Excepcions.
 • Comunicació. Públic objectiu. Missatges.

3.4 Governança i aspectes financers (I)

 • Estructura de gestió i de presa de decisions. Òrgans consultius.
 • Construcció del pressupost de despeses. Tipus de despeses finançables (i no finançables). Mesura de l’esforç en costos de personal. Estimació d’altres despeses directes. Càlcul del finançament.

3.5 Claus per redactar una proposta competitiva

 • Bones pràctiques i lliçons apreses.

Competències

 • Coneixement sobre els elements clau per al desenvolupament de la idea científica-tècnica, i del consorci que la portarà a terme, per a una proposta d’R+D+I col·laborativa.
 • Comprensió dels conceptes, estratègies i processos necessaris per crear plans sòlids d’explotació i disseminació de resultats que contribueixin a maximitzar l’impacte esperat.
 • Estratègies per dissenyar una estructura de governança i un pressupost de despeses adequat a el tipus de consorci, els objectius del projecte i els rols de cada participant.
 • Confiança i seguretat en la participació en programes d’R+D+i amb suport públic.

UNITAT 4: Gestió, coordinació i justificació de projectes

Desenvolupar capacitats per a la gestió eficient de projectes R+D+i amb suport públic, atenent a tots els compromisos contractuals, amb alta qualitat i responsabilitat científica i social. Concentra la formació en les eines comunes de gestió eficient de projectes col·laboratius d’R+D+I amb finançament públic.

4.1 Formalització del contracte

 • Notificació de concessió, terminis i passos a seguir.
 • Període d’execució: data d’inici i de final, elegibilitat de despeses, kick-off i altres formalitats.

4.2 Aspectes científic-tècnics (II)

 • El cicle de vida d’un projecte d’R+D+I amb finançament públic.
 • Gestió de projectes. El Gantt i el Pert. Altres aproximacions: cadena crítica.
 •  Gestió optimitzada d’un pla de treball col·laboratiu.
 • Gestió de riscos i resolució de conflictes.
 • Gestió de la qualitat i l’excel·lència científica.

4.3 Impacte: valorització, explotació i disseminació de resultats (II)

 • Desenvolupament de el pla d’explotació. Gestió de la innovació. Vigilància tecnològica i de mercats.
 • Gestió i acords dels Drets de Propietat Intel·lectual dels resultats. Drets d’accés durant i fora del termini d’execució.
 • Desenvolupament de el pla de negoci. Business canvas. Finançament complementari fins al mercat.
 • Desenvolupament i execució de el pla de difusió. Estratègies per arribar als públics objectius i parts interessades. Indicadors de seguiment.
 • Desenvolupament i execució de l’estratègia de comunicació de el projecte. Indicadors de seguiment.

4.4 Governança i aspectes financers (II)

 • Gestió del consorci. Seguiment de el projecte. Reunions de coordinació i presa de decisions.
 • Períodes de justificació: informes tècnics. Elements clau: descripció d’activitats, esforç invertit. Progressos, obstacles, canvis d’estratègia.
 • Períodes de justificació: informes financers. Documentació necessària (auditoria, comprovants de despesa i pagament).
 • Suport d’estructures internes (e.g. RRHH i finances de la pròpia organització) i estructures externes (e.g. financial officers).
 • Reunions de revisió (review meetings). Problemes comuns

4.5 Claus per a un projecte d’èxit

 • Bones pràctiques i lliçons apreses.

Competències

 • Comprensió de les metodologies de gestió de projectes, incloent la gestió de riscos tècnics i de conflictes entre socis, i capacitat per aplicar-les en un projecte en execució.
 • Coneixement dels aspectes clau per al desenvolupament i execució dels plans d’explotació, negoci, difusió i comunicació com a suport a l’impacte.
 • Capacitat per a monitoritzar i justificar l’esforç i despesa invertit en els projectes R+D+I de manera raonada, i seguint criteris d’economia i eficiència.

UNITAT 5: Treball de grup

Enfortir habilitats per al treball col·laboratiu, l’enriquiment mutu i la construcció col·lectiva de coneixement. S’ha concebut per facilitar la comprensió de les matèries anteriorment ensenyades i l’aplicació dels conceptes, processos i estratègies en casos pràctics i treballats de manera col·laborativa.

5.1 Introducció a la feina en grup

 • Presentació, paràmetres, objectius. Funcionament.

5.2 Seguiment

 • Revisar progressos sobre el treball en grup respecte al que estudiat en cada unitat.

5.3 Presentació final i avaluació.

 • Presentació final dels treballs en grup i avaluacions.

Competències

 • Capacitat per completar una tasca complexa de manera col·laborativa
 • Capacitat per arribar a consensos, negociar i defensar idees pròpies basades en l’evidència

Vols més informació?

Go to Top