Informació pràctica

 • Tipologia: Continua
 • Especialitat: Indústria 4.0
 • Modalitat: Online
 • Seu: Online
 • Preu: 867€
 • Duració del curs: 50 horas

Introducció

L’objectiu d’aquest curs és el de presentar i estudiar, de manera detallada, els principals conceptes, tecnologies i metodologies al voltant de la idea d’el vehicle connectat a l’era de la dada, la digitalització o la Indústria 4.0. Per a això es treballaran, de manera transversal, cinc pilars clau: i) els sistemes ciber-físics, ii) l’Internet of Things (IOT), iii) la ciberseguretat, iv) el Big Data i v) la Intel·ligència Artificial.

Per a una millor assimilació dels conceptes, la teoria es complementarà de forma habitual amb sessions pràctiques que permetran als assistents desenvolupar, implementar i validar els conceptes presentats mitjançant diferents casos reals.

Cada un dels participants rebrà un kit per poder treballar durant el curs, que un cop finalitzat, aquest material passarà a ser propietat de cada alumne per poder prosseguir el seu aprenentatge. Els alumnes han de disposar d’un ordinador portàtil actualitzat per poder assistir a les classes.

Objectius del curs

Les diferents sessions de el curs estan orientades i preparades per tractar la cadena de les dades des de la seva creació, captura i extracció (a nivell físic en el costat de el vehicle), passant per l’enviament i emmagatzematge en una plataforma digital avançada fins, finalment, la seva eficient processat per a una presa de decisions intel·ligent, immediata i segura.

De manera específica, trobem els següents objectius:

 • Introducció a la digitalització i indústria.
 • Anàlisi de l’concepte de Vehicle Connectat, tecnologies i protocols de comunicació interns
 • El món ciber-físic i la dada: captura, extracció, enviament, emmagatzematge, processament i visualització
 • El concepte d’Internet of Things
 • La ciberseguretat com a element transversal
 • Big Data pel suport a el processat de grans volums de dades en temps real
 • Intel·ligència Artificial com a eina per a l’anàlisi intel·ligent de les dades i la presa de decisions avançada
 • Manteniment predictiu de sistemes / processos, basat en l’aprenentatge automàtic (IA): reducció de costos i errors inesperats

L’abast d’aquests objectius permetrà als assistents adquirir els coneixements i capacitats necessàries per treballar de forma excel·lent al voltant del concepte de vehicle connectat. Aquests coneixements i capacitats facilitaran tant la presa de decisions en el moment d’adquisició de nou material o infraestructura, com el desenvolupament de nous sistemes automatitzats per a l’extracció de la dada i la seva posterior anàlisi, sent capaços, així, de definir i implementar els fluxos necessaris per finalment extreure informació valuosa i suportar una presa de decisions intel·ligent.

Addicionalment, s’ofereix una sessió opcional d’introducció a l’tractament i processat de dades mitjançant el llenguatge de programació Python i els seus recursos.

Adreçat a

Professionals que vulguin adquirir els coneixements i capacitats necessàries per a treballar al voltant del concepte de vehicle connectat. Aquests coneixements i capacitats facilitaran tant la presa de decisions en el moment d’adquisició de nou material o infraestructura, com el desenvolupament de nous sistemes automatitzats per a l’extracció de la dada i la seva posterior anàlisi, sent capaços, així, de definir i implementar els fluxos necessaris per finalment extreure informació valuosa i suportar una presa de decisions intel·ligent.

Programa del curs

 1. Introducció al llenguatge de programació i a el tractament de dades amb Python.
  • Conceptes bàsics i eines disponibles
  • Programació bàsica
  • Processament de dades
  • Sessió pràctica
 2. Introducció del curs.
 3. La digitalització.
  • Contextualització, 4a revolució industrial i Indústria 4.0
  • Definició i conceptes
  • Dominis, aplicacions i solucions
  • ¿Indústria 5.0?
 4. Vehicle connectat
  • Introducció, conceptes i història
  • Tecnologies i aplicacions
  • Comunicacions internes
   • Xarxes, interfícies i protocols
   • Unitats de Control Electrònic i el Bus CAN
   • Protocols d’última generació
   • Eines de diagnòstic
  • Comunicacions externes
   • V2V, V2P, V2I, V2C
  • Sessió pràctica:
   • Cas d’ús 1
 5. La instrumentació electrònica i el món ciber-físic (5 hores)
  • Definicions y propietats
  • Tipus de senyals d’instrumentació
  • Tipus de sensors
   • Analògics i digitals
   • Aplicacions
   • Caracterització
  • Tipus d’actuadors (electroneumàtic, calefactors, motors, solenoides…)
  • Adquisició de senyals
   • Ponts (impedància, Maxwell …)
   • Amplificadors i filtres analògics
   • Conversors Analògics / Digitals
   • Sensors amb comunicació digital
  • Sessió pràctica:
   • Temperatura, humitat i llum ambiental
   • Amplificadors i filtres analògics
 6. IoT
  • Introducció, elements i conceptes bàsics
  • Arquitectures
  • Edge Analytics
  • Monitorització de processos
   • En què consisteix?
   • Utilitats del monitoratge dels processos
   • Instruments necessaris
   • Exemples de monitorització de procéss
  • Sistemes de comunicació
   • Sistemes sense fils de curt abast (RFID, Bluetooth, BLE, NFC, Zigbee, etc.)
   • Sistemes sense fil de llarg abast (4G / 5G, LoRaWan, Sigfox, NB-IOT, LTE-M, etc.).
   • Comunicacions cablejades: Ethernet Industrial.
   • Protocols: TCP / UDP, MQTT, COAP, AMQP
  • Sessió pràctica
   • Captura, comunicacions, emmagatzematge i monitorització de dades en temps real.
 7. Ciberseguretat
  • Introducció i definició
  • Superfícies d’atac
  • Nous models de ciberseguretat
  • Atacs a el bus CAN
  • Altres atacs
  • Sessió pràctica:
   • Cas d’ús 1
 8. Big Data
  • Introducció, problemàtica, requisits i definició
  • Plataformes i arquitectures Big Data (+ IOT, Ciberseguretat i IA)
  • Tecnologies i solucions
  • Subministradors i recursos cloud
  • Sessió pràctica
   • Desplegament plataforma Big Data
 9. Intel·ligència Artificial
  • Introducció a la IA i a l’aprenentatge automàtic
  • Capacitats i problemàtiques
  • Projecte d’IA o minat de dades
   • Metodologia CRISP-DM
  • Tipus d’algoritmes i problemes
   • Aprenentatge supervisat
   • Aprenentatge no supervisat
   • Aprenentatge semi-supervisat
   • Aprenentatge per reforç
   • Models acoblats
   • Aprenentatge profund
  • Sessió pràctica
   • Cas d’ús 1
   • Cas d’ús 2
 10. Manteniment predicatiu
  • Introducció al manteniment
  • Tipus de manteniment
  • Tècniques i aplicació de la IA
   • Detecció d’anomalies
   • Manteniment predictiu
   • Manteniment prescriptiu
  • Sessió pràctica
   • Detecció d’anomalies
   • Manteniment predictiu

Informació addicional

Tots els nostres cursos són bonificables per empreses (excepte autònoms) a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.