CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Fundació Eurecat, amb CIF G66210345 i domicili social a Av. Universitat Autònoma 23, 08290- Cerdanyola del Vallès (Barcelona), telèfon +34 93 238 14 00 i correu electrònic de contacte  academy@eurecat.org , inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.826 (en endavant “Eurecat”).

Eurecat, és l’entitat coordinadora que gestiona i imparteix els continguts de la plataforma moodle la que ofereix formació e-learning, fonts i enllaços de formació específica així com els espais perquè l’alumne pugui fer un seguiment acadèmic, tals com calendaris, fòrums, missatgeria,… (en endavant la “Plataforma”).

Aquestes Condicions Generals d’Ús (en endavant les “Condicions d’Ús”) son exclusivament aplicables entre Eurecat i els alumnes que hagin estat donats d’alta, per Eurecat mitjançant la creació d’un usuari i contrasenya, a la Plataforma (en endavant els “Usuaris”).

L’ús de la Plataforma per l’Usuari comporta l’acceptació dels termes i condicions que es detallen en les presents Condicions d’Ús i, qualsevols altres condicions diferents a les presents, no tindran efecte, excepte expressa acceptació per escrit per ambdues parts. Així mateix, l’Usuari declara haver prèviament llegit i entès les presents Condicions d’Ús, i, voluntàriament, les accepta i reconeix  de forma expressa i sense reserves.

Eurecat, es reserva la facultat de modificar les Condicions d’Ús en qualsevol moment i posar-les a l’abast de l’Usuari actualitzades i vigents a través de la Plataforma. L’Usuari te l’obligació de consultar-ne el contingut de les Condicions d’Ús habitualment per tal de poder complir amb el contingut i mantenir-se al corrent de les actualitzacions.

 1. OBJECTE

L’objecte de les Condicions d’Ús son l’ús dels continguts  i de la Plataforma així com, la llicència per accedir-hi i utilitzar-ne els recursos. Aquesta llicència és de caràcter limitat i en cap cas suposa la cessió de la Plataforma ni, dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts. Així mateix, la llicència d’ús de la Plataforma i els continguts està limitada temporalment segons el criteri que Eurecat hagi seleccionat en donar d’alta a l’usuari i no es podrà sub-llicenciar ni cedir a tercers, és d’ús exclusiu per l’Usuari (endavant “l’Objecte”)

L’ús i gaudi per l’Usuari de l’Objecte està sotmès al compliment de les  presents Condicions d’Ús i aquest es compromet a complir-les.

 1. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

3.1 Drets de l’Usuari

L’Usuari que Eurecat hagi constat la seva inscripció a la formació tindrà dret a que se li generi un usuari i contrasenya per poder accedir a totes les prestacions i continguts de la Plataforma així com, poder fer un correcte ús de l’Objecte, tot seguint les indicacions específiques de la Plataforma i, en qualsevol cas, conforme a l’establert a les presents Condicions d’Ús.

3.2 Obligacions de l’Usuari

L’Usuari,  per raó del accés a la Plataforma i gaudi de l’Objecte, es compromet a complir les següents obligacions:

 • S’abstindrà de realitzar qualsevol acció o ús que suposi una modificació o alteració de l’Objecte i de la Plataforma, com per exemple manipulació del contingut o del codi.
 • S’abstindrà de disposar de l’Objecte i de la Plataforma com a propietari i, en conseqüència, reconeix la propietat d’Eurecat dels continguts de la Plataforma.
 • Mantindrà l’Objecte i la Plataforma en bon estat i l’utilitzarà amb cura i diligència deguda per evitar-ne desperfectes, alteracions o impossibilitar l’ús i accés a la resta d’usuaris i a Eurecat.
 • Respondrà i repararà els danys, avaries i desperfectes que causi en l’Objecte i Plataforma i deixarà indemne a Eurecat de qualsevol responsabilitat front tercers.
 • S’abstindrà de cedir, llogar o treure’n qualsevol benefici econòmic de l’Objecte i de la Plataforma amb tercers.
 • S’abstindrà fe publicar comentaris al fòrum que siguin ofensius, incerts, difamatoris, que faltin al respecte, il·legals o amenaçats així com, que infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, invasius per la privacitat o perjudicials en qualsevol altre forma cap a tercers.
 1. PERFIL USUARI

L’Usuari per accedir a la Plataforma rebrà un email d’Eurecat en el que se li comunicarà usuari i contrasenya que se li ha creat i assignat específicament a tal efecte. L’Usuari podrà modificar la contrasenya generada per Eurecat a l’apartat de la Plataforma “Profile”.

Addicionalment, l’Usuari a l’apartat Profile podrà complimentar informacions seves i generar un perfil amb informacions que Eurecat i altres usuaris de la Plataforma podran consultar. Algunes de les informacions que l’Usuari hi pot fer constar son el nom complet, fotografia de perfil, detall dels cursos que està cursant, email de contacte, ciutat i país i afegir-hi una descripció.

Així mateix, a l’apartat Profile, l’Usuari podrà consultar els detalls del accés a la Plataforma: primer accés, últim accés, número d’Ip. L’Usuari també podrà configurar les seves preferències respecte diferents funcionalitats de la Plataforma, com ara les llenguatge, fòrum, calendari, missatgeria, notificacions, cursos,…

L’Usuari és el responsable de l’ús del seu usuari i de les modificacions i informacions que hi introdueixi, Eurecat només és responsable de les tasques associades a garantir la funcionalitat de l’usuari que s’ha creat. Les informacions i dades que l’Usuari introdueixi estan sotmeses a la Política de Privacitat de la Plataforma.

 1. RESPONSABILITAT

Eurecat no és el propietari de la Plataforma i en conseqüència queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa  pels Usuaris, així com de la seva adequació de la Plataforma a la legislació aplicable.

Eurecat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de l’Objecte i la Plataforma així com de la seva disposició per l’Usuari i, en conseqüència, no haurà de respondre pels danys que puguin repercutir a l’Usuari o tercers.

Així mateix, l’Usuari es compromet a respondre pels danys que pugui ocasionar a la Plataforma fruit del seu ús, així com dels danys que puguin repercutir a tercers o altres usuaris.

Eurecat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’impossibilitat d’us i accés a la a la Plataforma o qualsevol error o problema d’accessibilitat d’aquesta.

Eurecat es reserva el dret de modificar, cancel·lar, eliminar comptes d’Usuari així com comentaris, sense que això generi drets de reclamació per part de l’Usuari, en el cas que s’hagin contravingut els termes i condicions de les presents Condicions d’Ús.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de l’Objecte i la Plataforma (imatges, textos, articles, gràfics, vídeos, logotips,…) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial que corresponen a Eurecat  o a tercers que en siguin els creadors. L’Usuari reconeix que l’Objecte no suposa una adquisició dels drets de propietat intel·lectual que se’n derivin i es compromet a fer-ne ús respectant-los.

Així mateix, l’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que de les aportacions dels altres usuaris de la Plataforma es puguin derivar, així com a consentir a Eurecat llicència d’ús no exclusiva, gratuïta i irrevocable respecte dels continguts de l’Usuari a la Plataforma, per utilitzar-los, reproduir-los, publicar-los i modificar-los en qualsevol mitjà i territori. Eurecat, es compromet a mencionar i reconèixer en la llicència d’ús, l’autoria de l’Usuari.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

L’accés i ús de l’Usuari a la Plataforma i l’Objecte comporta el tractament de dades de l’Usuari per part d’Eurecat, les quals estan subjectes a la Política de Privacitat

 1. DRET APLICABLE Y CONTROVÈRSIES

Les presents Condicions d’Ús estan sotmeses al Dret espanyol i qualsevol controvèrsia en relació a la seva execució, finalitats o interpretacions, seran sotmeses a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols que resultin competents.